Αντικείμενο


Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη, ως ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). Το Νοέμβριο του 2003 εντάχθηκε στο Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, και το οποίο τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.


Το Ινστιτούτο παρέχει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό περιβάλλον, με συνεχή αλληλεπίδραση και υποστήριξη από τον ακαδημαϊκό χώρο και ιδιαίτερα εκείνον του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, την Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τεχνολογίας, καθώς και τους κρατικούς φορείς.


Σκοπός του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Ι.Π.Ε.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες α) στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης σε μελέτες κειμένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, μνημείων κ.τ.λ. β) στη μελέτη των σχετικών υλικών και ειδικότερα κεραμικών, του χάρτου και περγαμηνής και γ) στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην μάθηση εξ αποστάσεως και στην παροχή εκπαίδευσης-κατά-ζήτηση.


Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Ι.Π.Ε.Τ.:


1. Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα σε θέματα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

2. Παρέχει τεχνολογική-πληροφορική υποστήριξη των επιστημονικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της περιοχής, με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών αρχείων, ηλεκτρονικής διασύνδεσης κ.λ.π.

3. Δημιουργεί επιστημονικά και ερευνητικά δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες με έμφαση στη συνεργασία με φορείς των Βαλκανικών και Παρευξείνειων χώρων για ανταλλαγή πληροφορικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

4. Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και τμήματα ΑΕΙ παρεμφερούς προσανατολισμού και ιδιαίτερα με όσα εδρεύουν στην περιοχή.

5. Συνεργάζεται με τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής και της χώρας γενικότερα με σκοπό τη σύζευξη Έρευνας και Παραγωγής, τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

6. Παρέχει ειδική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων. Ειδικεύει επιστήμονες στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων και συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

7. Στηρίζει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της θέσης της Θράκης ως σημείου συνάντησης και ως ΝΑ πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο.

8. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της Θράκης.

9. Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του.

10. Συνεργάζεται στο εσωτερικό και εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου του για την προώθηση του σκοπού του, με δυνατότητα ανάθεσης σ΄ αυτούς ερευνητικών θεμάτων.


Για το σκοπό αυτό, το Ι.Π.Ε.Τ. προσπαθεί να δημιουργήσει στη Θράκη την απαραίτητη τεχνική και ερευνητική υποδομή για να προσελκύσει έμπειρους ερευνητές. Η ανάπτυξη της υποδομής του στην περίοδο 1999-2002 χρηματοδοτήθηκε με 800 εκατομμύρια δραχμές, και περιλάμβανε στη φάση αυτή τη δημιουργία εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας. Η αρχική προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη των εργαστηρίων Αρχαιομετρίας και Πολυμέσων.Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε