Προσωπικόfont color="#ffffcc">Αφουξενίδης Δημήτριος
Φυσικός, MSc
Σπουδές:
2009 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Φυσική και Τεχνολογία Υλικών", Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.

2007 - Πτυχίο Φυσικής, Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.


Ενδιαφέροντα:


Εφαρμογές Θερμοφωταύγειας (TL) και Οπτικώς Προτρεπόμενης Φωταύγειας (OSL) στην Γεωλογία και Αρχαιομετρία, Μελέτη Υλικών για χρήση ως Θερμοφωταυγειακά Δοσίμετρα (TLDs) και Δοσίμετρα Οπτικά Προτρεπόμενης Φωταύγειας, Μαθηματικά Μοντέλα TL και OSL, Περιβαλλοντική Δοσιμετρία, Δοσιμετρία Ατυχημάτων, Κλινική Δοσιμετρία, Εφαρμογές Φασματοσκοπιίας Φθορισμού Ακτίνων –Χ (XRF)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: dafouxen AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 127    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~dafouxen

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε