Δημοσιεύσεις1


A. Koutsoudis, C. Chamzas "3D Pottery Shape Matching Using Depth Map Images", Journal of Cultural Heritage, Vol. 12(2011),pp.128-133.


* * *

2


B. Subedi, E. Oniya, G. S. Polymeris, D. Afouxenidis, N. C. Tsirliganis, G. Kitis. “Thermal quenching of thermoluminescence in quartz samples of various origins”. Nuclear Instruments and Methods In Physics Research B 269 (2011), 572 - 581.


* * *

3


Παναγιώτης Σωτηρόπουλος «Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών στη διαδικτυακή μάθηση». (Εκπαιδευτικό υλικό και Οδηγοί Χρήσης Εκπαιδευτικού Υλικού Εκπαιδευόμενου και Εκπαιδευτή). Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα 2010


* * *

4


G. Kitis, N.G. Kiyak, G. S. Polymeris, V. Pagonis. “Investigation of the OSL signal from very deep traps in quartz”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.4, pp. 93 – 98, 2010.


* * *

5


G. S. Polymeris, D. Gogou, D. Afouxenidis, S. Rapti, N. C. Tsirliganis, G. Kitis. “Preliminary TL and OSL properties of natural and artificially irradiated obsidian”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.4, pp. 83 – 91, 2010.


* * *

6


B. Subedi, D. Afouxenidis, G. S. Polymeris, K. Bakoglidis, S. Raptis, N. C. Tsirliganis, G. Kitis. “Thermal quenching of thermoluminescence in quartz samples of various origins”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.4, pp. 69 – 75, 2010.


* * *

7


B. Subedi, D. Afouxenidis, G. S. Polymeris, N. C. Tsirliganis, K. M. Paraskevopoulos, G. Kitis. “TL and OSL response of turquoise gemstone for dosimetric applications”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.4, pp. 61 – 67, 2010.


* * *

8


I. Liritzis, N. Zacharias, G. S. Polymeris, G. Kitis, K. Ernston, D. Sudhaus, A. Neumair, W. Mayer, B. Rappengluck, M. Rappengluck. “The Chiemgau Meteorite Impact and Tsunami Event (Southeast Germany); First OSL dating” Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.4, pp. 17 – 33, 2010.


* * *

9


I. Liritzis, G. S. Polymeris, N. Zacharias. «Surface luminescence dating of ‘Dragon Houses’and Armena Gate at Styra (Euboea, Greece)”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.3, pp. 65 –81, 2010.


* * *

10


G. Kitis, N.G. Kiyak, G.S. Polymeris. “Thermoluminescence and optically stimulated luminescence properties of natural barytes” Applied Radiation and Isotopes 68 (2010), 2409 – 2415.


* * *

11


I. Liritzis, N. Drivaliari, G. S. Polymeris, Ch. Katagas. “New quartz technique for OSL dating of limestones”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol. 10, No.1, pp. 81 –87, 2010.


* * *

12


A. Koutsoudis, G. Pavlidis, C. Chamzas "Detecting Shape Similarities in 3D Pottery Repositories" accepted in the IEEE Int. Workshop on Semantic Web and Reasoning for Cultural Heritage and Digital Libraries, 2010.


* * *

13


D. Pletinckx, A. Koutsoudis "Metadata for documenting the virtual reconstruction process" Workshop on Metadata for 3D: towards a practical approach, VAST 2010, Paris, France, 21-24 September,2010.


* * *

14


Jantunen, E., Giordamlis, C., Adgar, A. and Emmanouilidis, C. "Mobile devices and services in maintenance" book chapter in Holmberg, K., Arnaiz, A., Jantunen, E., Mascolo, J., Mekid, S. (Eds), 'E-maintenance', SPRINGER.


* * *

15


Emmanouilidis, C., and Spais, V. "E-training in maintenance" book chapter in Holmberg, K., Arnaiz, A., Jantunen, E., Mascolo, J., Mekid, S., (Eds), 'E-maintenance', SPRINGER.


* * *

16


Emmanouilidis, C. and Pistofidis, P. "Machinery self-awareness with wireless sensor networks: a means to sustainable operation" Proceedings of the 2nd workshop "Maintenance for Sustainable Manufacturing", 12 May 2010, Verona, Italy, pp. 43-50, (PoliScript).


* * *

17


Jantunen, E., Adgar, A., Emmanouilidis, C. and Arnaiz, A. "Next generation maintenance through the adoption of e-maintenance" Proceedings of the EuroMaintenance 2010 Conference, 12-14 May 2010, Verona, Italy.


* * *

18


Pistofidis, P. and Emmanouilidis, C. "Sensor-embedded intelligence as a means to machinery sustainable operation" PALM – DSW, Doctoral Spring Workshop "Product and Asset Lifecycle Management", 17-19 May 2010, Islantilla (Huelva), Spain.


* * *

19


Emmanouilidis, C., Papathanassiou, N., Pistofidis, P. and Labib, A. "Maintenance Management e-Training: What we Learn from the Users" IFAC A-MEST'10, Advanced Maintenance Engineering, Services and Technology Workshop,1-2 July 2010, Lisbon, Portugal.


* * *

20


Emmanouilidis, C. and Pistofidis, P. "Wireless condition monitoring and embedded novelty detection" Engineering Asset Mangement Review, (SPRINGER), to appear.


* * *

21


N.G. Kiyak, G.S. Polymeris, G. Kitis. “TL/OSL properties of heavy, barites loaded, concrete.” Radiation Measurements 45 (2010) 543 – 545.


* * *

22


G. Kitis, N.G. Kiyak, G. S. Polymeris, V. Pagonis. “Investigation of OSL signals from very deep traps in unfired and fired quartz samples”. Nuclear Instruments and Methods In Physics Research B 268 (2010), 592 – 598.


* * *

23


G.S. Polymeris, S. Rapti, D. Afouxenidis, N.C. Tsirliganis, G. Kitis. “Thermally assisted photo transfer OSL from deep traps in Al2O3:C.” Elsevier Journal of Radiation Measurements 45 (2010) 519 – 522.


* * *

24


G.I. Dallas, G.S. Polymeris, D. Afouxenidis, N.C. Tsirliganis, G. Kitis. “Correlation between TL and OSL signals in KMgF3:Ce; bleaching study of individual glow peaks.” Elsevier Journal of Radiation Measurements 45 (2010) 537 - 539.


* * *

25


D. K. Koul, G. S. Polymeris, N. C. Tsirliganis, G. Kitis. “Possibility of thermal sensitization in the pre-dose mechanism of the 110 oC TL peak of quartz.” Nuclear Instruments and Methods In Physics Research B 268 (2010), 493 – 498.


* * *

26


D. K. Koul, M.P. Chougaonkar, G. S. Polymeris “Applicability of OSL pre-dose phenomenon of quartz in the estimation of equivalent dose.” Radiation Measurements 45 (2010), 15 – 21.


* * *

27


G. Kitis, N. G. Kiyak, G. S. Polymeris, N. C. Tsirliganis. “The correlation of fast OSL component with the TL peak at 325 oC in quartz of various origins.” Journal of Luminescence 130 (2010) 298 – 303.


* * *

28


D. Tsiafakis "Domestic Architecture in the Northern Aegean: the Evidence from the ancient settlement of Karabournaki", in H. Treziny, (ed.), Grecs et Indigenes de la Catalogne a la Mer Noire. Actes des rencontres du programme europeen Ramses2 (2006-2008), Bibliotheque d` Archeologie Mediterraneenne et Africaine 3. Paris, 2010, 379-388.


* * *

29


Emmanouilidis, C. "Upskilling via Maintenance e-Training". Maintenance & Asset Management Journal (MaintWorld), v1. 2009: 46-49.


* * *

30


Perron, Μ., Σακαλής, Α., Τσιαφάκη, Δ., Τσιρλιγκάνης, Ν. “Argilos 2008: analyses archeometriques de provenance d’un corpus d’hydries date de la fin de l’epoque archaique.” Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 22, 2008. Θεσσαλονίκη, Απρ. 2009. Υπό δημοσίευση


* * *

31


Σωτηρόπουλος, Π. «Εικασίες, γνωστικές συγκρούσεις και προτυποποίηση: Προς μια λειτουργική προσέγγιση των Μαθηματικών εννοιών με χρήση των ΤΠΕ.» Μαθηματικές προσεγγίσεις στην επιστήμη, τέχνη και εκπαίδευση. Πρακτικά Μαθηματικής Εβδομάδας. 2008, Θεσσαλονίκη. Υπό έκδοση


* * *

32


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2007. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 21, 2007. Υπό εκτύπωση


* * *

33


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2008. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 22, 2008. Υπό εκτύπωση


* * *

34


Τσιαφάκη, Δ. «Έλληνες και Θράκες από τον 7ο μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ.». στο Ζ. Ι. Μπόνιας, J. Y. Perreault (επιμ.), Έλληνες και Θράκες στην παράλια ζώνη και την ενδοχώρα της Θράκης στα χρόνια πριν και μετά τον μεγάλο αποικισμό, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Θάσος. 26-27/9/2008, Θάσος 2009: 123-134.


* * *

35


Tsiafakis, D. “Architectural similarities(?) between Black Sea and North Aegean settlements.” 4th International Congress on Black Sea Antiquities: The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD). 14-18 Sep. 2009, Instanbul. Υπό δημοσίευση


* * *

36


Charalambous, A.C., Sakalis, A.J., Kantiranis, N.A., Papadopoulou, L.C., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Cypriot Byzantine Glazed Pottery: The study of Paphos Workshops.” Archaeometry. Accepted


* * *

37


Koutsoudis, A., Pavlidis, G., Liami, V., Tsiafakis, D., Chamzas, C. "3D Pottery Content Based Retrieval based on Pose Normalisation and Segmentation." Journal of Cultural Heritage, Vol. 11 (2010), pp. 329-338.


* * *

38


Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Chamzas, C. "Archival, management and retrieval of 3D digital cultural content." Journal on Computing and Cultural Heritage. Submitted


* * *

39


Papathanassiou, N., Emmanouilidis, C. “e-Learning for maintenance management training and competence assessment: development and demonstration.” Proceedings of the 4th World Congress on Engineering Asset Management. 28-30 Sep. 2009, Athens, Greece.


* * *

40


Emmanouilidis, C., Pistofidis, P. “Design requirements for wireless sensor-based novelty detection in machinery condition monitoring.” Proceedings of the 4th World Congress on Engineering Asset Management. 28-30 Sep. 2009, Athens, Greece.


* * *

41


Emmanouilidis, C., Labib, A., Franlund, F., Dontsiou, M., Elina, L. Borcos, M. “iLearn2Main: an e-Learning System for Maintenance Management Training.” Proceedings of 4th the World Congress on Engineering Asset Management. 28-30 Sep. 2009, Athens, Greece.


* * *

42


Jantunen, E., Gilabert, E., Emmanoulidis, C., Adgar, A. “e-Maintenance: a means to high overall efficiency.” Proceedings of the 4th World Congress on Engineering Asset Management. 28-30 Sep. 2009, Athens, Greece.


* * *

43


Sakalis, A., Tsiafaki, D., Antonaras, A., Tsirliganis, N.C. “m-XRF analysis of Late Roman Glass from Thessaloniki.” 18th Congress of the Association Internationale pour l Histoire du Verre. 21-25 Sep. 2009, Thessaloniki.


* * *

44


Dallas, G.I., Polymeris, G.S., Afouxenidis, D., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Correlation between TL and OSL signals in KMgF3:Ce; bleaching study of individual glow peaks.” 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών. 20-23 Σεπ. 2009, Θεσσαλονίκη.


* * *

45


Subedi, B., Afouxenidis, D., Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Kitis, G., Paraskevopoulos, K.M. “Towards OSL dating of turquoise gemstone using TL and OSL methods.” 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών. 20-23 Σεπ. 2009, Θεσσαλονίκη.


* * *

46


Afouxenidis, D., Chatzistavrou, X., Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Kitis, G., Paraskevopoulos, K.M. “Preliminary TL and OSL characterization on synthetic bioactive materials.” 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών. 20-23 Σεπ. 2009, Θεσσαλονίκη.


* * *

47


Polymeris, G.S., Rapti, S., Afouxenidis, D., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Thermally assisted OSL from deep traps in Al2O3:C.” 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών. 20-23 Σεπ. 2009, Θεσσαλονίκη.


* * *

48


Kitis, G., Kiyak, N.G., Polymeris, G.S., Pagonis, V. “Investigation of the OSL signal from very deep traps in quartz.” 1st Luminescence in Archaeology International Symposium. 9-12 Sep. 2009, Delphi, Greece.


* * *

49


Gogou, D., Kitis, G., Polymeris, G.S., Afouxenidis, D., Rapti, S., Dallas, G.I., Tsirliganis, N.C. “Optically Stimulated Luminescence properties of natural and artificially irradiated obsidian.” 1st Luminescence in Archaeology International Symposium. 9-12 Sep. 2009, Delphi, Greece.


* * *

50


Polymeris, G.S., Subedi, B., Bakoglidis, K., Afouxenidis, D., Raptis,S., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Thermal quenching on TL of several quartz types; implications on dating.” 1st Luminescence in Archaeology International Symposium. 9-12 Sep. 2009, Delphi, Greece.


* * *

51


Subedi, B., Afouxenidis, D., Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Kitis, G., Paraskevopoulos, K.M. “Towards luminescence dating of turquoise gemstone using TL and OSL methods.” 1st Luminescence in Archaeology International Symposium. 9-12 Sep. 2009, Delphi, Greece.


* * *

52


Emmanouilidis, C., Batsalas, C., Papamarkos, N. “Development and Evaluation of Text Localization Techniques Based on Structural Texture Features and Neural Classifiers.” Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition. 26-29 July 2009, Barcelona, Spain.


* * *

53


Kiyak, N.G., Polymeris, G.S., Kitis, G. “TL/OSL properties of crystalline inclusions from heavy, barites loaded, concrete.” 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation. 12-17 July 2009, Kraków, Poland.


* * *

54


Afouxenidis, D., Chatzistavrou, X., Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Kitis, G., Paraskevopoulos, K.M. “Preliminary TL and OSL characterization on synthetic bioactive materials.” 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation. 12-17 July 2009, Kraków, Poland.


* * *

55


Dallas, G.I., Polymeris, G.S., Afouxenidis, D., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Correlation between TL and OSL signals in KMgF3:Ce; bleaching study of individual glow peaks.” 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation. 12-17 July 2009, Kraków, Poland.


* * *

56


Polymeris, G.S., Rapti, S., Afouxenidis, D., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Thermally assisted photo transfer OSL from deep traps in Al2O3:C.” 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation. 12-17 July 2009, Kraków, Poland.


* * *

57


Liritzis, I., Zacharias, N., Polymeris, G.S. “Optical Stimulated Luminescence dating of Dragon houses and Pyli Armenon at Styra.” Styria Gaea International Symposium. 3-5 July 2009, Styra, Euboea.


* * *

58


Τσιαφάκη, Δ. Μιχαηλίδου, Ν. «Πολυμέσα και Πολιτιστική Εκπαίδευση: εφαρμογές του ΙΠΕΤ». «Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009» Ημερίδα της Ομάδας Εργασίας του CECA (Committee for Education and Cultural Action) του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. 26 Ιουν. 2009, Αθήνα.


* * *

59


Emmanouilidis, C., Katsikas, S., Pistofidis, P., Giordamlis, C. “A Wireless Sensing Development Platform For Ubiquitous Condition Monitoring.” Proceedings of the 22nd International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management. 9-11 June 2009, San Sebastian, Spain.


* * *

60


G. Pavlidis, F. Arnaoutoglou, A. Koutsoudis, C. Chamzas "Virtual Walkthrough in a Lost Town - The Virtual Argostoli" accepted in the 9th IASTED conference, 2009.


* * *

61


Τσιαφάκη, Δ., Μιχαηλίδου, Ν. «Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και Infokiosks Πληροφόρησης στην πόλη της Άρτας». Πρακτικά Συνεδρίου Ψηφιακή Γέφυρα, Γ’ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ, Ψηφιακά Έργα της Ν.Α. Άρτας για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη. 6-7 Μαΐου 2009, Άρτα: 95-104.


* * *

62


Koutsoudis, A., Chamzas, C. “A 3D Pottery Content Based Retrieval Method.” Workshop on 3D Object Retrieval (Eurographics 2009). 29 Mar. 2009, Munich, Germany.


* * *

63


Koutsoudis, A., Chamzas, C. “A 3D Pottery Shape Similarity Matching Based on Digital Signatures.” Proceedings of the 37th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference. 22-26 Mar. 2009, Williamsburg, Virginia, USA.


* * *

64


Εμμανουηλίδης, X. “M-tourism: beyond e-tourism: Wireless Technologies and Computing for New Services in Tourism.” 5o Διαβαλκανικό Συνέδριο, HAPCO 2009, Strategies for Regional Conference Development in Times of Recession. 6 -7 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη.


* * *

65


Michailidou, N., Tsiafaki, D. “Virtual Guide: Evaluation of a Mobile Museum Visit.” International Conference Mobile Learning. 26-28 Feb. 2009, Barcelona, Spain.


* * *

66


Tsionas, I., Tsiafakis, D., Tsirliganis, N., Tsioukas, V. “3D GIS for the Archeological Excavation at Karabournaki, Thessaloniki.” International Workshop on Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas. 2-4 Feb. 2009, Mainz, Germany.


* * *

67


Tsionas, I., Tsiafakis, D., Stavroglou, K., Tsioukas, V., Tsirliganis, N. “Thesaurus: web map publishing of cultural heritage.” International Workshop on Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas. 2-4 Feb. 2009, Mainz, Germany.


* * *

68


Polymeris, G.S., Kitis, G., Liolios, A.K., Sakalis, A., Zioutas, K., Anassontzis, E. G., Tsirliganis, N.C. “Luminescence dating of the top of a deep water core from the NESTOR site near the Hellenic Trench, east Mediterranean Sea.” Quaternary Geochronology 4. 2009: 68-81.


* * *

69


Polymeris, G.S., Afouxenidis, D., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “The TL and room temperature OSL properties of the glow peak at 110 oC in natural milky quartz: A case study." Radiation Measurements 44. 2009: 23-31.


* * *

70


Stefanaki, E.S., Afouxenidis, D., Polymeris, G.S., Sakalis, A., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Optically Stimulated Luminescence Properties of natural Schist.” Mediterranean Archaeometry and Archaeology Journal. Volume 9(1). 2009: 1-16.


* * *

71


Jayantha, P. Liyanage, J.L., Emmanouilidis, C., Ni, J. “Integrated e-Maintenance and Intelligent maintenance systems.” book chapter in Ben-Daya, M., Duffuaa, S.O., Raouf, A., Knezevic, J., Ait-Kadi, D. (Eds.) Handbook of Maintenance Management and Engineering. Springer, 2009: 499-544.


* * *

72


Emmanouilidis, C, Liyanage, J.P., Jantunen, E. “Mobile Solutions for Engineering Asset and Maintenance Management.” Journal of Quality in Maintenance Engineering. Vol. 15(1). 2009: 92-105.


* * *

73


Koutsoudis, A., Pavlidis, G., Arnaoutoglou, F., Tsiafakis, D., Chamzas, C. "QP - A Tool for Generating 3D Models of Ancient Greek Pottery" Journal of Cultural Heritage, Vol 10, 2009: 281-295.


* * *

74


C.Chamzas, A. Koutsoudis, G. Pavlidis "Applying 3D Digitisation Technologies in the Culture Heritage Domain" in Procs. of the International Symposium Information & Communication Technologies in Cultural Heritage, 16-18 November 2008, Ioannina, Greece.


* * *

75


Koutsianou, S., Tsiafaki, D. “Shall we walk through the village? Educational Multimedia Applications for the Museum’s communication with its Visitors.” Συνέδριο «Η Ψηφιακή Κληρονομιά στο νέο περιβάλλον γνώσης: κοινοί χώροι & ανοιχτές οδοί πρόσβασης στην πολιτισμική πληροφορία». 31 Οκτ. – 2 Νοε. 2008, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα.


* * *

76


Emmanouilidis, C, Katsikas, S, Giordamlis, C. “Wireless Condition Monitoring and Maintenance Management: A Review and a Novel Application Development Platform.” Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference. 27-30 Oct. 2008, Beijing, China: 2030-2041.


* * *

77


Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Pavlidis, G., Tsiafakis, D., Chamzas, C. “A versatile workflow for 3D reconstructions and modeling of cultural heritage sites based on open source software.” Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia. 20-26 Oct. 2008, Limassol, Cyprus: 238-244.


* * *

78


Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Pavlidis, G., Tsiafakis, D., Chamzas, C. “A Versatile Workflow for 3D Reconstructions and Modelling of Cultural Heritage Sites Based on Open Source Software.” Virtual Systems and Multimedia Dedicated to Digital Heritage. 20-25 Oct. 2008, Cyprus.


* * *

79


Tsiafakis, D., Koutsianou, S. “Cultural Education with Multimedia Applications.” International Symposium in Information & Communication Technologies in Cultural Heritage. 16-18 Oct. 2008, University of Ioannina, Ioannina.


* * *

80


Gogou, D., Kitis, G. Polymeris, G.S., Afouxenidis, D., Rapti, S., Dallas, G.I., Tsirliganis, N.C. “Thermoluminescence properties of natural and artificially irradiated obsidian.” 5ο Συμπόσιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρίας. 8-12 Οκτ. 2008, Αθήνα.


* * *

81


Charalambous, A.C., Sakalis, A..J., Kantiranis, N.A., Papadopoulou, L.C., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Cypriot Byzantine glazed pottery: the study of Paphos workshops.” 5ο Συμπόσιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρίας. 8-12 Οκτ. 2008, Αθήνα.


* * *

82


Chamzas, C., Pavlidis, G., Koutsoudis, A. “Advanced techniques in the documentation and dissemination of Culture.” 14th Conference on Informatics Technology. 2-5 Oct. 2008, Thessaloniki, Greece.


* * *

83


Τσιαφάκη, Δ., Σκουλαρίκη, Δ. “We went digital. And now What?” Διεθνές Συνέδριο CIDOC 2008. 15-18 Σεπ. 2008, Αθήνα. (ηλεκτρονική δημοσίευση των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε cd-rom, διαθέσιμα και στο http://www.cidoc2008.gr/cidoc/Documents/papers/drfile.2008-06-18.7012006233)


* * *

84


Tsiafakis, D., Manakidou, E., Sakalis., A.J., Tsirliganis, N.C. “The ancient settlement at Karabournaki: the results of the Corinthian and Corinthian type pottery analysis.” Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean – Incontri tra Culture nel Mondo Mediterraneo Antico, XVII International Congress of Classical Archaeology. 22-26 Sep. 2008, Rome, Italy.


* * *

85


Emmanouilidis, C. “Current trends in maintenance e-training and m-training.” The Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. 15-18 July 2008, Edinburgh, UK.


* * *

86


Rakitina, E., Rakitin, I., Staleva, V., Arnaoutoglou, F., Koutsoudis, A., Pavlidis, G. “An overview of 3D laser scanning technology.” Proceedings of the International Scientific Conference. 26-28 June 2008, Varna, Bulgaria.


* * *

87


Tsiafakis, D., Michailidou, N. “VIRTUAL GUIDE: user requirements for the museum experience in the 21st century.” Proceedings of EVA 2008: Conference of Electronic Imaging and the Visual Arts. 16-18 Apr. 2008, Florence, Italy: 206-211.


* * *

88


Koutsoudis, A., Pavlidis, G., Arnaoutoglou, F., Tsiafakis, D., Chamzas, C. “A 3D Pottery Database for Benchmarking Content Based Retrieval Mechanisms.” Proceedings of Eurographics 2008 - Workshop on 3D Object Retrieval. 15 Apr. 2008, Hersonisos, Crete, Greece.


* * *

89


Εμμανουηλίδης, Χ. «Καινοτομία και Διεύρυνση: Πρακτικές Ενίσχυσης και Μεταφοράς Καινοτομίας.» Ημερίδα με τίτλο «Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η καινοτομία ως βασικός μοχλός για την αύξηση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης.» 11 Απρ. 2008, Ξάνθη.


* * *

90


Liami, V., Sakalis, A., Tsiafakis, D., Tsirliganis, N. “Archaeometric study of black-glazed and red-figured sherds from Karabournaki, Greece.” 37th Symposium of Archaeometry. Apr. 2008, Siena, Italy.


* * *

91


Sakalis, A., Merousis, N., Tsirliganis, N. “Multivariate statistical study of Neolithic pottery analysed by micro X-ray Fluorescent Spectroscopy from the excavation site at Polyplatanos, North Greece.” 37th Symposium of Archaeometry. Apr. 2008, Siena, Italy.


* * *

92


Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Pavlidis, G., Tsioukas, V., Chamzas, C. “Creating Internet Friendly 3D Tours Using 3D Range Scanner Data,” Proceedings of 3D Colour Laser Scanning Conference. 27-28 Mar., 2008, London, UK.


* * *

93


Makarona, C., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Tsirliganis, N., Stratis, J.A., Chamzas, C. “Towards a Complete Digitisation of Post Byzantine Icons,” Proceedings of 3D Colour Laser Scanning Conference. 27-28 Mar. 2008, London, UK.


* * *

94


Katsikas, S., Giordamlis, C., Karlsson, P., Emmanouilidis, C. “Ubiquitous Asset Identification, Data Collection and Maintenance Scheduling.” Workshop on Advances in wireless sensing, tracking, and smart information processing technologies for Product, Asset and Maintenance Lifecycle Management. 18-20 Feb. 2008, Lausanne, Switzerland.


* * *

95


D. Tsiafakis "The East Greek and East Greek-style Pottery" στον τόμο F. van der Wielen-van Ommeren & L. De Lachenal eds., La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima. II.2: Ceramiche di importazione, di produzione coloniale e indigena, Ministero per i beni e le attivita culturali Bollettino d arte Volume speciale, 2008, 7-56.


* * *

96


Σωτηρόπουλος, Π. (μέλος συγγραφικής ομάδας) «Εγχειρίδιο ελληνικών Δραστηριοτήτων Λογισμικού Modellus.» Βιβλίο και CD 2D-προσομοιώσεων Μαθηματικών και Φυσικής, Πρόγραμμα ΚΙΡΚΗ. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΕΑΙΤΥ, 2008.


* * *

97


Σωτηρόπουλος, Π. «Κάπου ανάμεσα στο μηδέν και στο όμικρον πρέπει να παράπεσε το … τίποτα.» στο Γεωργίου, Κ. «Αυτό το υπέροχο τίποτα …». Αθήνα: Ωκεανίδα, 2008.


* * *

98


Tsiafakis, D. “The East Greek and East Greek-style Pottery” in F. van der Wielen-van Ommeren & L. De Lachenal (Eds.) La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima. II.2: Ceramiche di importazione, di produzione coloniale e indigena. Volume speciale. Ministero per i beni e le attività culturali Bollettino d arte, 2008: 7-56.


* * *

99


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2006. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 20, 2006. 2008: 263-270.


* * *

100


Dallas, G.I., Afouxenidis, D., Stefanaki, E.S., Tsagas, N.F., Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Κitis, G. “Reconstruction of the thermally quenched glow-curve of Al2O3:C.” Physica Status Solidi A. Vol. 205 (7). 2008: 1672-1679.


* * *

101


Kiyak, N.G., Polymeris, G.S., Kitis, G. “LM-OSL thermal activation curves of quartz: Relevance to the thermal activation of the 110 0C TL glow-peak.” Radiation Measurements 43. 2008: 263-268.


* * *

102


Dallas, G.I., Polymeris, G.S., Stefanaki, E.S. Afouxenidis, D., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “Sample dependent correlation between TL and LM – OSL in Al2O3:C.” Radiation Measurements 43. 2008: 335-340.


* * *

103


Liritzis, I., Kitis, G., Galloway, R.B., Vafiadou, A., Tsirliganis, N.C., Polymeris, G.S. “Probing luminescence dating of archaeologically significant carved rock types.” Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Vol. 8(1). 2008: 61-79.


* * *

104


Polymeris, G.S., Kiyak, N.G., Kitis, G. “Component – resolved IR bleaching study of the blue LM-OSL components of various quartz samples.” Geochronometria 32. 2008: 79-85.


* * *

105


Σωτηρόπουλος, Π. «Εννοιολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της Διαγραμματικής γλώσσας για την εισαγωγή στη διδακτική πρακτική συστημικών προτύπων.» Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Γλώσσα - Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση». 19-21 Οκτ. 2007, Ιωάννινα.


* * *

106


Πανάγου, Ε., Σωτηρόπουλος, Π. «Προσεγγίζοντας παιδαγωγικά τη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών: Η περίπτωσης της Mec Art του Νίκου Κεσανλή.» Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Γλώσσα - Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση». 19-21 Οκτ. 2007, Ιωάννινα.


* * *

107


Εμμανουηλίδης, Χ. «Ευέλικτες και Ασύρματες Υπηρεσίες Συντήρησης.» 4th Maintenance Forum. 12-13 Οκτ. 2007, Αθήνα.


* * *

108


A. Koutsoudis, Arnaoutoglou F., Pavlidis G.,V. Tsioukas, Chamzas C. "Process Evaluation of 3D Reconstruction methodologies targeted to Web based Virtual Reality" XXith International CIPA Symposium, Athens, Greece, 1-6 October 2007.


* * *

109


Sakalis, A., Tsiafaki, D., Papadopoulou, D., Manakidou, E., Tsirliganis, N. “The non-destructive study of ancient Greek pottery of Corinthian Style excavated in Karabournaki. Descriptionh, Quantitation, Provenance.” 5th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications. 30 Sep. - 04 Oct. 2007, Rio, Patras.


* * *

110


Sakalis, A.J., Tsiafaki, D., Papadopoulou, D.N., Manakidou, E., Tsirliganis, N.C. “The non-destructive study of ancient greek pottery of corinthian style excavated in Karabournaki. description, quantitation, provenance.” 5th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications. June 2007, Patra, Greece.


* * *

111


Charalambous, A.C., Sakalis, A.J., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Characterization of byzantine glazed pottery using non-destructive micro X-Ray Fluorescence Spectrometry.” 5th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications. June 2007, Patra, Greece.


* * *

112


Sotiropoulos, P.K., Mertzios, B.G. “Productive or creative students? A dilemma for the new economy and the challenge for the higher education system.” Proceedings of the Workshop European Models and Best Practices on Practical Placement of Students. 14-16 May 2007, Rome.


* * *

113


Tsiafakis, D. “Domestic Architecture in North Aegean: the Evidence from the ancient settlement in Karabournaki” Réseau Ramses Axe thématique n°3: Méditerranée en partage (Échanges), Les échanges en Méditerranée, dans leur diversité: culturels, humains, économiques et informels. Work package scientifique (WPS) 3.2. La circulation des modèles technologiques. Atelier Contacts et échanges technologiques entre Grecs et indigènes à la frontière des territoires des colonies grecques (VIIIe-IIe s. av. J.-C.), Quatrième réunion. 15-17 mars 2007, Ecole française, Athènes.


* * *

114


Fragulis, G.F., Sotiropoulos, P.K., Mertzios, B.G. “Partial realization of a generalized transfer function.” Proceedings of the 14th International Conference on Systems Signals and Image Processing. 2007.


* * *

115


Sotiropoulos, P., Sarafis, I. “Enforcing girls in acquiring skills on ICT and entrepreneurship scenarios by means of an asynchronous system of tele education.” Proceedings of the 4th International Conference in Open and Distance Learning - Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education. 2007, Athens.


* * *

116


Sotiropoulos, P. “Why do we need a new training paradigm?” Conference Proceedings of ALTA 07 Advanced Learning Technologies and Applications. 2007, Kaunas.


* * *

117


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2005. Ο αρχαίος οικισμός» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 19, 2005. 2007: 188-195.


* * *

118


Sakalis, A. “Study of Neolithic decorative pottery from Polyplatanos excavation site (Himathia) using micro X-Ray Fluorescence Spectroscopy Technique.” Archaeological Work in Macedonia and Thrace. 2007, Thessaloniki, Greece.


* * *

119


Papadopoulou, D., Sakalis, A., Merousis, N., Tsirliganis, N.C. “Study of decorated archaeological ceramics by micro x-ray fluorescence spectrometry.” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Vol. 580. 2007: 743-746.


* * *

120


Polymeris, G.S., Sakalis, A., Papadopoulou, D., Dallas, G., Kitis, G., Tsirliganis, N.C. “Firing Temperature of pottery using TL and OSL techniques.” Nuclear Instruments and Methods In Physics Research A. Vol. 580. 2007: 747-750.


* * *

121


Kiyak, N.G., Polymeris, G.S., Kitis, G. “Component resolved OSL dose response and sensitization of various quartz samples.” Radiation Measurements 42. 2007: 144-155.


* * *

122


Tsirliganis, N.C., Polymeris, G.S., Kitis, G., Pagonis, V. “Dependence of the anomalous fading of the TL and blue – OSL of fluorapatite on the occupancy of the tunneling recombination sites.” Journal of Luminescence 126. 2007: 303-308.


* * *

123


Afouxenidis, D., Stefanaki, E.S., Polymeris, G.S., Sakalis, A., Tsirliganis, N.C., Kitis, G. “TL/OSL properties of natural schist for archaeological dating and retrospective dosimetry.” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Vol. 580. 2007: 705-709.


* * *

124


Kitis, G., Polymeris, G.S., Kiyak, N.G. “Component resolved thermal stability and recuperation study of the LM – OSL curves of four sedimentary quartz samples.” Radiation Measurements. Vol. 42(8), 2007: 1273-1279.


* * *

125


Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Chamzas, C. “On 3D Reconstruction of the old city of Xanthi.” Journal of Cultural Heritage. Vol. 8(1). Jan.-Mar. 2007: 26-31.


* * *

126


Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Tsioukas, V., Chamzas, C. “Methods for 3D digitization of Cultural Heritage.” Journal of Cultural Heritage. Vol. 8(1). Jan.-Mar. 2007: 93-98.


* * *

127


Pavlidis, G., Tsiafakis, D., Tsioukas, V., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Chamzas, C. “Preservation of Architectural Heritage through 3D Digitization.” International Journal of Architectural Computing. Vol. 5(2). 2007: 221-237.


* * *

128


Bairaktaris, D., Delis, V., Emmanouilidis, C., Frondistou-Yannas, S., Gratsias, K., Kallidromitis, V., Rerras, N. “Decision-Support System for the Rehabilitation of Deteriorating Sewers.” Journal of Performance of Constructed Facilities. Vol. 21(3). 2007: 240-248.


* * *

129


Balla, A., Pavlogeorgatos, G., Tsiafakis, D., Pavlidis, G. “Cultural Itineraries in the Region of Xanthi using Web-based GIS Technologies.” Short papers from the joint event CIPA/VAST/EG/ EuroMed 2006 “The e-volution of Information Communication Technology in Cultural Heritage. Where Hi-Tech Touches the Past: Risks and Challenges for the 21st Century”. 30 Oct. - 4 Nov. 2006, Nicosia, Cyprus: 13-16.


* * *

130


Arnaoutoglou, F., Koutsoudis, A., Pavlidis, G., Tsioukas, V., Chamzas, C. “Towards a versatile handheld 3D laser scanner.” CIPA, VAST, EG Joint Conference. 30 Oct. – 4 Nov. 2006, Cyprus.


* * *

131


Papadopoulou, D., Sakalis, A., Merousis, N., Tsirliganis, N.C. “Study of decorated archaeological ceramics by micro x-ray fluorescence spectrometry.” 10th International Symposium on Radiation Physics. 17-22 Sep. 2006, Coimbra, Portugal.


* * *

132


Tsekeridou, S., Kokonozi, A., Stavroglou, K., Chamzas, C. “MPEG-7 based Music Metadata Extensions for Traditional Greek Music Retrieval.” International Workshop on Multimedia Content Representation, Classification and Security. 11-13 Sep. 2006, Instabul, Turkey.


* * *

133


Pavlidis, G., Tsiafakis, D., Provopoulos, G., Chatzopoulos, S., Arnaoutoglou, F., Chamzas, C. “MOMI: A dynamic and internet-based 3D virtual museum of musical instruments.” Third International Conference of Museology. 5-9 June 2006, Mytilene, Greece.


* * *

134


Pavlidis, G., Tirliganis, N., Tsiafakis, D., Arnaoutoglou, F., Chamzas, C. “3D digitization of monuments: the case of Mani.” Third International Conference of Museology. 5-9 June 2006, Mytilene, Greece.


* * *

135


Pavlidis, G., Tsiafakis, D., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Tsioukas, V., Chamzas, C. “Recording Cultural Heritage.” Third International Conference of Museology. 5-9 June 2006, Mytilene, Greece.


* * *

136


Pavlidis, G., Tsiafakis, D., Arnaoutoglou, F., Balla, K., Chamzas, C. “Musical Universe.” Third International Conference of Museology. 5-9 June 2006, Mytilene, Greece.


* * *

137


Sotiropoulos, P., Mertzios, B.G. “The Problem of the Public Understanding of techno-science as a prerequisite for the development of a research culture.” Proceedings of the Workshop European Models of Synergy between Teaching and Research in Higher Education. 4-6 May 2006, Tallinn.


* * *

138


Tsiafakis, D., Evangelidis, V. “GIS as an Interpretative Tool in Greek Archaeological Research.” Proceedings of the GIS Research UK 14th Annual Conference. 5-7 Apr. 2006, University of Nottingham, Great Britain: 328-333.


* * *

139


Εμμανουηλίδης, Χ. «Έρευνα και Καινοτομία και ο ρόλος της στην Ανταγωνιστικότητα.» Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας. 28-29 Ιαν. 2006, Δράμα.


* * *

140


Σωτηρόπουλος, Π. «Γενικές αρχές σχεδίασης αφηγηματικών εργαλείων σε πληροφοριακό περιβάλλον για τη διαθεματική και διαπολιτισμική προσέγγιση της Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά.» Πρακτικά 1ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Λαΐκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση». 2006, Βόλος.


* * *

141


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2004. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 18, 2004. 2006: 337-344.


* * *

142


Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Loukou, Z. Kitis, G. “A comparative study of the anomalous fading effects of TL and OSL signals of Durango apatite.” Journal Physica Status Solidi A. 2006: 1-13.


* * *

143


Papadopoulou, D.N., Zachariadis, G.A., Anthemidis, A., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Development and optimization of a portable micro-XRF method for in situ multi-element analysis of ancient ceramics.” Talanta. Vol. 68(5). 2006: 1692-1699.


* * *

144


Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C., Loukou, Z., Kitis, G. “A comparative study of the anomalous fading effects of TL and OSL signals of Durango apatite.” Physica Status Solidi A. Vol. 203(3). 2006: 578-590.


* * *

145


Cruz-Zaragoza, E., Furetta, C., Kitis, G., Torres Gomez, B., Polymeris, G.S., Tsirliganis, N.C, Loukou, Z. “Thermoluminescence characterization of the irradiated minerals extracted from nopal.” Radiation Effects and Defects in Solids. Vol. 161(5). 2006: 267-278.


* * *

146


Kitis, G., Polymeris, G.S., Pagonis, V., Tsirliganis, N.C. “Thermoluminescence response and apparent anomalous fading factor of Durango fluorapatite as a function of the heating rate.” Physica Status Solidi A. Vol. 203(15). 2006: 3816-3823.


* * *

147


Tsirliganis, N., Polymeris, G., Loukou, Z., Kitis, G. “Anomalous fading of the TL, Blue–SL and IR–SL signals of fluorapatite.” Proceedings of the 11th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating – LED 2005. Radiation Measurements. Special Issue. 2006: n. pag.


* * *

148


Polymeris, G.S., Kitis, G., Pagonis, V. “The effects of annealing and irradiation on the sensitivity and superlinearity properties of the 110 0C thermoluminescence peak of quartz.” Radiation Measurements 41. 2006: 554-564.


* * *

149


Polymeris, G.S., Kitis, G., Liolios, A.K., Tsirliganis, N.C., Zioutas, K. “Minerals as Time Integrating Luminescence Detectors for setting bounds on dark matter particle characteristics.” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Vol. 562. 2006: 207-213.


* * *

150


Kitis, G., Pagonis, V., Chen, R., Polymeris G. “A comprehensive comparative study of the predose effect for three quartz crystals of different origin.” Radiation Protection Dosimetry. Vol. 119(1-4). 2006: 438-441.


* * *

151


Polymeris, G.S., Kitis, G., Tsirliganis, N.C. “Correlation between TL and OSL properties of CaF2:N.” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. Vol. 251. 2006: 133-142.


* * *

152


Arnaiz, A., Emmanouilidis, C. Iung, B., Jantunen, E. “Mobile Maintenance Management.” Journal of International Technology and Information Management. Vol. 15(4). 2006: 11-22.


* * *

153


Emmanouilidis, C., Jantunen, E., MacIntyre, J. “Flexible Condition Monitoring Software with Novelty Detection and Neural Network Diagnostics.” Computers in Industry Journal. Vol. 57. 2006: 516-527.


* * *

154


Tsioukas, V., Tsirliganis, N., Pavlidis, G., Arnaoutoglou, F., Chamzas, C., Mpakourou, E., Mexia, A. “Photogrammetic Modeling of Byzantine Churches.” CIPA 2005 - XX International Symposium. 26 Sep. –1 Oct. 2005, Torino, Italy.


* * *

155


Pavlidis, G., Tsompanopoulos, A., Papamarkos, N., Chamzas, C. “A Multi-Segment Image Coding and Transmission Scheme.” Elsevier Signal Processing. Vol. 85(9). Sep. 2005: 1827-1844.


* * *

156


Tsirliganis, N., Polymeris, G., Loukou, Z., Kitis, G. “Anomalous fading of the TL, Blue–SL and IR–SL signals of fluorapatite.” 11th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating. 24–29 July 2005, Bensberg (Bergisch-Gladbach), Germany.


* * *

157


Pavlidis, G., Chamzas, C. “Compression of the background layer in compound images using JPEG and data filling.” Elsevier Signal Processing: Image Communication. Vol. 20(5). June 2005: 487-502.


* * *

158


Karras, D.A., Sotiropoulos, P., Mertzios, B.G. “Analysis of Singular Systems using the Haar Wavelet Transform.” Proceedings of the 12th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Inderscience Enterprises Ltd., 2005: 195-198.


* * *

159


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2003. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 17, 2003. 2005: 191-199.


* * *

160


Mertzios, G.B., Sotiropoulos, P. “Modeling and Implementation of Nonlinear Volterra Filters, Polyspectra and Cumulants Based on Linear Multidimensional Kernels.” Proceedings of IMA 2004, Conference on Signal Processing. 14-16 Dec. 2004, Royal Agricultural College, Cirencester, UK.


* * *

161


Pavlidis, G., Chamzas, C. “JPEG-matched data filling of sparse images.” IEEE International Conference on Image Processing. 24-27 Oct. 2004, Singapore.


* * *

162


Tsirliganis, N., Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Papadopoulou, D., Tsompanopoulos, A., Stavroglou, K., Loukou, Z., Chamzas, C. “Archiving Cultural Objects in the 21st Century.” IEEE Journal of Cultural Heritage. Vol. 5(4). Oct.-Dec. 2004: 379-384.


* * *

163


Τσιαφάκη, Δ., Τσιρλιγκάνης, Ν. «Νεκροκορίνθια και σύγχρονες μέθοδοι προβολής, διαχείρισης και διαφύλαξης μουσειακού και αρχαιολογικού υλικού.» Β΄ Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς: διαχείριση – εκπαίδευση – επικοινωνία. 28 Ιουνίου –2 Ιουλίου 2004, Μυτιλήνη.


* * *

164


Tsiafakis, D., Evagelidis, V., Pavlidis, G., Tsirrliganis, N., Chamzas, C. “Digitization And Archiving of Archaeological Sites: The KARABOURNAKI CASE.” Workshop on Novel Technologies for Digital Preservation, Information Processing and Access to Cultural Heritage Collections. 21–22 May 2004, Ormylia, Chalkidiki, Greece.


* * *

165


Tsirliganis, N.C., Loukou, Z., Papadopoulou, D., Polymeris, G., Papathanasiou, G., Kotsanidis, P.. “Investigation of the effects of the sampling and breaking techniques on the TL signal and mineralogical composition of the fine grains.” 34th International Symposium of Archaeometry. 3-7 May 2004, Zaragoza, Spain.


* * *

166


Tsirliganis, N.C., Tsiafaki, D., Loukou, Z., Polymeris, G. “Application of fine-grain TL and single-aliquote OSL dating techniques to well and not well fired ancient ceramic materials.” 34th International Symposium of Archaeometry. 3-7 May 2004, Zaragoza, Spain.


* * *

167


Papadopoulou, D.N., Zachariadis, G.A., Anthemidis, A.N., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Micro-XRF analysis of ancient ceramics that exhibit color variations in their lateral cross-section.” 34th International Symposium of Archaeometry. 3-7 May 2004, Zaragosa, Spain.


* * *

168


Tsiafakis, D., Evangelidis, V., Tsirliganis, N., Pavlidis, G., Chamzas, C. “Karabournaki-Recording the past: The digitization of an Archaeological Site.” International Conference on Electronic Imaging & the Visual Arts. 29 Mar. - 2 Apr. 2004, Florence, Italy: 232-237.


* * *

169


Politou, E., Pavlidis, G., Chamzas, C. “JPEG2000 and the dissemination of cultural heritage databases over the Internet.” IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 13(3). Mar. 2004: 293-301.


* * *

170


Σωτηρόπουλος, Π. «Ημερολόγιο Καταστρώματος Οδύσσειας. Μια αναζήτηση, μια συζήτηση και ένα μάθημα με τις ΤΠΕ.» Βλαχάβας, Ι. κ.α. Η Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2004: 166-175.


* * *

171


Mertzios, G.B., Sotiropoulos, P. “A recursive algorithm for the solution of a linear time-varying system of inequalities.” Lecture Series on Computer and Computational Sciences. Vol.1, 2004: 379-382.


* * *

172


Mertzios, G.B., Sotiropoulos, P. “An Algorithmic Solution of Parameter-Varying Linear Matrix Inequalities in Toeplitz Form.” Lecture Series on Computer and Computational Sciences. Vol. 1, 2004: 379-382.


* * *

173


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2002. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 16, 2002. 2004: 257-266.


* * *

174


Papadopoulou, D.N., Zachariadis, G.A., Anthemidis, A., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Microwave-assisted versus conventional decomposition procedures applied to a ceramic potsherd standard reference material by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry.” Analytica Chimica Acta 505. 2004: 173-181.


* * *

175


Papadopoulou, D.N., Zachariadis, G.A., Anthemidis, A., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Comparison of a portable micro-X-ray fluoresence spectrometry with inductively coupled plasma atomic emission spectometry for the ancient ceramics analysis.” Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 59. 2004:1877-1884.


* * *

176


Tsirliganis, N., Arnaoutoglou, F., Koutsoudis, A., Pavlidis, G., Chamzas, C. “3D-ArchGIS: Archiving Cultural Heritage in a 3D Multimedia Space.” DigiCult.Info: A Newsletter on Digital Culture. Issue 6. Dec. 2003: 6-10. (http://www.digicult.info/downloads/ dc_info_issue6_december_20031.pdf).


* * *

177


Tsiafakis, D. “Mankillers: Sirens, Sphinxes and Gorgons in Greek Art.” Archaeology Odyssey Magazine. Vol. 6(6). Nov./Dec. 2003: 31-41.


* * *

178


Σωτηρόπουλος, Π. «Μελέτη της λογικής σκέψης και διδασκαλία της Λογικής με χρήση νέων τεχνολογιών.» Περίληψη εισήγησης, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. 10-13 Οκτ. 2003, Βόλος: 408-409.


* * *

179


Dietrich, K., Loukou, Z., Papadopoulou, D., Schreiner, M., Tsirliganis, N.C. “Quantitative μ-XRF of Silicate Materials with Mono- and Polycapillaries.” International Congress in Instrumental Methods Analysis, Modern Trends and Applications. 23-27 Sep. 2003.


* * *

180


Papadopoulou, D.N.,Zachariadis, G.A., Anthemidis, A.N., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Comparison of ICP-AES and μ-XRF spectrometry for the analysis of ancient ceramics.” International Congress in Instrumental Methods Analysis, Modern Trends and Applications. 23-27 Sep. 2003.


* * *

181


Tsirliganis, N.C., Papadopoulou, D., Loukou, Z., Dietrich, K., Schreiner, M. “The Effect of Angle of Incidence in μ-XRF Spectroscopy of Various Material Samples.” International Congress in Instrumental Methods Analysis, Modern Trends and Applications. 23-27 Sep. 2003.


* * *

182


Tsiafakis, D., Tsompanopoulos, A., Pavlidis, Tsirliganis, N., Evangelidis, V., Chamzas, C. “Archiving Cultural Objects in the 21st century: Pottery from Karabournaki.” Common Ground: Archaeology, Art, Science, and Humanities, Proceedings of the XVI International Congress of Classical Archaeology. 23-26 Aug. 2003, Boston, USA: 419-423.


* * *

183


Arnaoutoglou, F., Evangelidis, V., Pavlidis, G., Tsirliganis, N., Chamzas, C. “3D-GIS: New Ways In Digitization And Visualization Of Cultural Objects.” Proceedings of the Workshop on Digitization of Cultural Content. 27-28 June 2003, Corfu, Greece.


* * *

184


Αντωνιάδου, Σ., Τσιαφάκη, Δ., Τσιρλιγκάνης, Ν., Παυλίδης, Γ. «ΑΛΗΘΙΝΑ ΨΕΜΑΤΑ: Η ψευδαίσθηση της διατήρησης στο χρόνο μέσα από την πραγματικότητα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.» Ημερίδα με θέμα «Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων Έργων. Προβλήματα Τεχνικά - Προβλήματα Αισθητικά». 29 Ιαν. 2003, Αθήνα.


* * *

185


Mertzios, B., Sotiropoulos, P. “Nonlinear Coordinate Logic Filters: Fractal Modeling and Interpretations.” Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Vol. Boris Simak & Paval Zahradnik, Recent Trends in Multimedia Information Processing. Prague, 2003: 53-56.


* * *

186


Tsiafakis, D. “ΠΕΛΩΡΑ: Fabulous creatures and/or Daemons of Death?” in Padgett, J. Michael et al. The Centaur s Smile: The Human Animal in Early Greek Art. Princeton University Art Museum, 2003: 73-104.


* * *

187


Τσιαφάκη, Δ. «Θράκες βασιλείς από τον Στρυμόνα στην Ίσμαρο». ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ 3. 2003: 43-66.


* * *

188


Pavlidis, G., Tsompanopoulos, A., Papamarkos, N., Chamzas, C. “JPEG2000 over noisy communication channels - thorough evaluation and cost analysis.” Elsevier Signal Processing: Image Communication. Vol. 18. 2003: 497-514.


* * *

189


Papadopoulou, D.N., Zachariadis, G.A., Anthemidis, A., Tsirliganis, N.C., Stratis, J.A. “Comparative study of decomposition procedures applied on a Ceramic Standard Reference Material by inductively coupled plasma emission spectroscopy.” 3rd Aegean Analytical Chemistry Days. 29 Sep. – 3 Oct. 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece.


* * *

190


Tsiafakis, D. “Thracian Influence in Athenian Imagery of the 5th century B.C.: The case of Orpheus.” 8th International Congress of Thracology: “Thrace and the Aegean”. 25-29 Sep. 2000, Sofia-Yambol. Sofia: 2002: 727-738.


* * *

191


Pavlidis, G., Tsompanopoulos, A., Papamarkos, N., Chamzas, C. “JPEG2000 over Noisy Communication Channels - The Cost Analysis Aspect.” Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing. 22-25 Sep. 2002, Rochester – New York, USA. Vol. 3: 561-564.


* * *

192


Tsirliganis, N., Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Politou, E., Tsompanopoulos, A., Stavroglou, K., Chamzas, C. “New Ways in Digitization and Visualization of Cultural Objects.” Proceedings of the IEEE International Digital Signal Processing Conference. 1-3 July 2002, Santorini, Greece. Vol. 1: 475-478.


* * *

193


Tsirliganis, N., Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Papadopoulou, D., Tsompanopoulos, A., Stavroglou, K., Loukou, Z., Chamzas, C. “Archiving 3D Cultural Objects with Surface Point-Wise Database Information.” Proceedings of the 3D Data Processing, Visualization & Transmission. 18-21 Jun. 2002, Padova, Italy: 766-769.


* * *

194


Politou, E., Tsevremes, I., Tsompanopoulos, A., Pavlidis, G., Kazakis, A., Chamzas, C. “Ark of Refugee Heirloom - A Cultural Heritage Database.” Proceedings of the Electronic Imaging & Visual Arts. 25-29 Mar. 2002, Florence, Italy.


* * *

195


Σωτηρόπουλος, Π. «Γνωστική Διερεύνηση Λογικομαθηματικών εννοιών με χρήση δυναμικού περιβάλλοντος Μικροκόσμων. Η περίπτωση της άρνησης και της συμπληρωματικότητας.» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Εταιρείας. 2002, Κομοτηνή.


* * *

196


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2001. Ο αρχαίος οικισμός.» Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 15, 2001. 2002: 255-265.


* * *

197


Τσιαφάκη, Δ. Βιβλιοπαρουσίαση του «I. Marazov, The Rogozen Treasure, Sofia 1996». ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ 2. 2002: 307-309.


* * *

198


Τιβέριος, Μ., Μανακίδου, Ε., Τσιαφάκη, Δ. «Πανεπιστημιακές Ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης (2000-2002)». Εγνατία 7. 2002.


* * *

199


Myridis, N., Chamzas, C. “1-D sampling using nonuniform samples and Bessel functions,” The 1st IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. 28-30 Dec. 2001, Cairo, Egypt.


* * *

200


Tsirliganis, N., Pavlidis, G., Koutsoudis, A., Papadopoulou, D., Tsompanopoulos, A., Stavroglou, K., Politou, E., Chamzas, C. “Integrated Documentation of Cultural Heritage through 3D imaging and multimedia database.” VAST2001: Virtual Reality, Archaeology, and Cultural Heritage. 28-30 Nov. 2001, Glyfada, Greece.


* * *

201


Myridis, N., Chamzas, C. “Assumptions of K-Angularly and Radially Bandlimited 2-D Functions in Medical Imaging.” First SIAM-EMS Conference «AMCW». 2-6 Sep. 2001, Berlin.


* * *

202


Pavlidis, G. Tsompanopoulos, A., Atsalakis, A., Papamarkos, N., Chamzas, C. “A Vector Quantization – Entropy Coder Image Compression System.” Proceedings of the IX Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. 14-18 May 2001, Castello, Spain.


* * *

203


Σωτηρόπουλος, Π. «Από τις μεταβλητές στα μεγέθη ή το αντίστροφο: Μια διδακτική προσέγγιση μελέτης της συνάρτησης y=ax+b με εκπαιδευτικό λογισμικό.» Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο. Μάιος 2001, Σύρος: 176-183.


* * *

204


Σωτηρόπουλος, Π. «Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από το Γαλιλαίο.» Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο. Μάιος 2001, Σύρος: 261-267.


* * *

205


Tsirliganis, N., Kallintzi, K. “A new Archaeometry Laboratory in Thrace-Research in the archaeological site of Avdera.” 14th Scientific Meeting: Archaeological Research in Macedonia and Thrace. 8-10 February 2001, Thessaloniki, Greece.


* * *

206


Sotiropoulos, P. (Member of the editing group) “European Knowledge Centre Compendium. European Schoolnet Report.” European Schoolnet Knowledge Centre for Teachers and Researchers. 2001, Brussels.


* * *

207


Σωτηρόπουλος, Π. «Τα Μαθηματικά ως γλώσσα της φύσης: Η πλατωνική θέση και οι νεώτερες εκδοχές της.» Πρακτικά Ημερίδας για τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά. Αθήνα: εκδ. Αίθρα, 2001.


* * *

208


Σωτηρόπουλος, Π. «Συντελεστές Κόστους Παραγωγής και Πρότυπα Αειφορικής Ανάπτυξης.» Bridges No. 3. May 2000: 40-41.


* * *

209


Σωτηρόπουλος, Π., Μπακαλίδης, Γ., Κέκκερης, Γ. «Μετασχηματισμός επιστημολογικών ερωτημάτων σε διδακτικές καταστάσεις με χρήση διερευνητικού περιβάλλοντος: το πείραμα των κεκλιμένων επιπέδων του Γαλιλαίου για τη μελέτη της κίνησης των σωμάτων.» Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Μάιος 2000, Λευκωσία.


* * *

210


Τιβέριος, Μ., Τσιαφάκη, Δ. (εκδ. επιμέλεια)  “The Role of Color in Ancient Greek Art and Architecture, 700-31 B.C.” Πρακτικά Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 12-16 Απρ. 2000.


* * *

211


Σωτηρόπουλος, Π. «Η διδακτική πράξη σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον.» Bridges No. 2. Jan. 2000: 20-25.


* * *


Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε