Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και ΤηλεκπαίδευσηςYπεύθυνος/η: Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
Προσωπικό:
Mεταπτυχιακοί ερευνητές:
Επιστημονικοί συνεργάτες:

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Τηλεκπαίδευσης ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων που συμβάλλουν στη δημιουργία εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων και παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που υποστηρίζονται από σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες και διδακτικές πρακτικές. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί το πρόσφορο μέσο για την υπέρβαση των μαθησιακών εμποδίων που συναντάμε στη διδακτική πράξη, για την ενθάρρυνση δημιουργικών προσπαθειών, για την επίλυση προβλημάτων και την ανανέωση των γνώσεων. Με τη χρήση δικτυακών, υπολογιστικών και πολυμεσικών εφαρμογών το Εργαστήριο αποβλέπει στη συγκρότηση των προϋποθέσεων, τεχνολογικών και παιδαγωγικών, που καθιστούν την τεχνολογία ένα εργαλείο χρήσιμο για τη διάχυση πληροφοριών και τη διαχείριση της γνώσης.

Με τη διοργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, το εργαστήριο αποβλέπει παράλληλα στην ανάδειξη του καταλυτικού ρόλου των ΤΠΕ στη διεύρυνση των γνωστικών κύκλων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι ερευνητικές προσπάθειες του Εργαστηρίου εντοπίζονται επιπλέον και στην εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που θα αλλάξουν τη δομή και τα συμφραζόμενα της παιδαγωγικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών δομημένων πάνω σε αρχιτεκτονικά πρότυπα προσανατολισμένα προς την εξερεύνηση μικρόκοσμων και στη σχεδίαση διδακτικού υλικού που στηρίζεται σε διεθνώς καταξιωμένο και παιδαγωγικά έγκυρο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Η επένδυση στον τομέα της ψηφιακά υποστηριζόμενης μάθησης (e-learning) προσβλέπει στην παροχή μαθημάτων και στη διανομή γνώσης γενικότερα, με τη μορφή εικονικού πανεπιστημίου, τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και την υποστήριξη της δια βίου κατάρτισης. Η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης περιλαμβάνει τόσο ασύγχρονες μεθόδους (αποθήκευση διδακτικού υλικού) όσο και σύγχρονες (μορφή τηλεδιάσκεψης με δυνατότητα δυναμικής παρεμβολής στη ροή του μαθήματος). Το Εργαστήριο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης που προσβλέπει στην παραγωγή λογισμικών εργαλείων για σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση (on-line tele-education) που θα συνδυάζει παιδαγωγικές αρετές και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πύλης "Έδρα Εκπαίδευσης" www.edra.gr που παρέχει πληροφόρηση σε θέματα εκπαίδευσης με καθημερινή αποδελτίωση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, δημοσιοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και υπηρεσιακών εγγράφων και θα αποτελέσει στο μέλλον ένα δικτυακό τόπο παροχής επιμορφωτικού υλικού.


Η υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου επιτυγχάνεται σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Πολυμέσων που διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό (ψηφιακούς σαρωτές, τρισδιάστατους σαρωτές, μονάδες ανάγνωσης και ψηφιακής επεξεργασίας μικροφίλμ, microfiche, slides, ψηφιακές κάμερες υψηλής ευκρίνειας, συστήματα ψηφιακής καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου) και αναπτύσσει ερευνητικές μεθόδους διαχείρισης ήχου και εικόνας (streaming ή compressed video, ψηφιακή ανάλυση εικόνων), καθώς και με το Υπολογιστικό Κέντρο του Ινστιτούτου που διαθέτει λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών και δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αίθουσα πειραματικής εφαρμογής Τηλεδιάσκεψης για συγκριτική δοκιμή λογισμικών και παιδαγωγική αποτίμηση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου εμπλουτίζεται συνεχώς με ελληνικό και διεθνές εκπαιδευτικό λογισμικό και με πολυμεσικές εφαρμογές. Το Εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη υπολογιστική υποδομή και έμπειρο προσωπικό για αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Η ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο εξασφαλίζουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάληψη δράσεων που προάγουν την έρευνα στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού.  

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε