Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων και ΕφαρμογώνYπεύθυνος/η: Εμμανουηλίδης Χρήστος
Προσωπικό:
Mεταπτυχιακοί ερευνητές: Κουτσιαμάνης Ρέμους - Άρης, Πιστοφίδης Πέτρος, Τασίδου Αιμιλία
Επιστημονικοί συνεργάτες: Παπαθανασίου Νίκος, Πυλούδης Κωνσταντίνος, Καραμπατζάκης Δημήτριος

Έρευνα

Σε πολλές πραγματικές εφαρμογές και προβλήματα υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη συστημάτων και λύσεων που να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, ικανότητας διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων σημαντικού όγκου και πολυπλοκότητας με ταυτόχρονη εκμετάλευση των δυνατοτήτων που προέρχονται απο τα σύγχρονές εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι απαιτήσεις τέτοιων εφαρμογών είναι δυνατό να ικανοποιηθούν από τη σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων τα οποία κάνουν χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης, εξόρυξης δεδομένων, διαχείρισης γνώσης και γενικότερα σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Παρόμοια υπολογιστικά συστήματα βρίσκουν ολοένα και ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Ειδικότερα, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, κύριοι στόχοι είναι εφαρμογές στην επεξεργασία και ανάδειξη αντικειμένων και περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς, ψηφιακές βιβλιοθήκες, αλλά και στην ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εργαστήρια και μονάδες του Ι.Π.Ε.Τ., με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και άλλους εξωτερικούς ερευνητικούς και επιχειρηματικούς εταίρους.

Η ανάπτυξη εφαρμογών βασίζεται σε τεχνικές και εργαλεία, όπως:

- Υπολογιστική νοημοσύνη (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, εξελικτικοί αλγόριθμοι κλπ), αναγνώριση προτύπων, επιλογή χαρακτηριστικών και πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων

- Ψηφιοποίηση αντικειμένων, επεξεργασία εικόνας και βίντεο - Ανάλυση και Επεξεργασία Κειμένων

- Προσαρμοζόμενα και προσωποιημένα υπολογιστικά συστήματα με χρήση ασύρματων τεχνολογιών

- Ενσύρματη / ασύρματη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας

και γίνεται σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες και εργαστήρια του Ι.Π.Ε.Τ, καθώς και με άλλους ερευνητικούς φορείς και ιδιαίτερα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Ενδεικτικές εφαρμογές

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες / Επεξεργασία εικόνων κειμένων. Η επεξεργασία του ψηφιοποιημένου περιεχομένου (digital content) αποτελεί σημαντική πρόκληση. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζη η ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας περιεχομένου με χρήση ευφυών τεχνικών για την υποβοήθηση της αυτοματοποίησης της επεξεργασίας περιεχομένου. Τυπικά παραδείγματα εφαρμογών στις οποίες εστιάζεται η έρευνα, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι τα παρακάτω:

- η αυτοματοποίηση της αναγνώρισης χαρακτήρων και λέξεων σε εικόνες κειμένων

- η έξυπνη ανάλυση δομής σελίδας σε εικόνες κειμένων

- η βελτίωση και αποκατάσταση ψηφιακών εικόνων κειμένων

- οι έξυπνες αναζητήσεις σε ψηφιακό περιεχόμενο

όπου γίνεται χρήση ευφυών τεχνικών (π.χ. νευρωνικών δικτύων, πολυκριτηριακών εξελικτικών αλγορίθμων και ασαφούς λογικής) ανάλογαμε τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες: Χ. Εμμανουηλίδης, Σ. Δελής, Ν. Μπάτσαλας

 

Προσωποποιημένα υπολογιστικά συστήματα και υπηρεσίες. Η αυξανόμενη χρήση μεγάλης γκάμας υπολογιστικών συστημάτων (desktop, φορητών, υπολογιστών παλάμης κλπ.) καθώς και η μεγαλύτερη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και της χρήσης ασύρματων δικτύων και συσκευών απαιτεί μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια στην ενοποίηση των υπηρεσιών και στην προσφορά λύσεων και εφαρμογών που είναι προσαρμόσιμες σε μεγαλύτερο εύρος χρηστών αλλά και υπολογιστικών συσκευών. Η δυνατότητα παροχής προσωποποιημένων (personalised) υπηρεσιών οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τη συνάφεια της εφαρμογής (context awareness) αποτελεί σημαντική καινοτομία των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι εφαρμογές φορητών υπολογιστικών συσκευών τύπου PDA, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε (anyone, anytime, anywhere), με δυνατότητα προσαρμογής του παρεχόμενου περιεχομένου. Για παράδειγμα, το σύστημα που αναπτύσεται από το ΙΠΕΤ στο παίσιο του έργου Virtual Guide, είναι κατάλληλο για λειτουργία σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους και θα διευκολύνει την ξενάγηση/περιήγηση προσφέροντας πλούσια εμπειρία μέσα από τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών και φορητών συσκευών με δυνατότητα αναγνώρισης της θέσης του επισκέπτη στο χώρο, ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα το περιεχόμενο που φθάνει στο χρήστη. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα έξυπνης διαχείρισης και μετάδοσης του πολυμεσικού περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο), δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) αλλά και στην ικανότητα προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών στο προφίλ και τη συσκευή του εκάστοτε χρήστη. Η Μονάδα Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει επίσης σημαντική συμβολή στο έργο, στο οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει την ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ) και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως, καθώς επίσης υπάρχει και συμβολή από το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Χ. Εμμανουηλίδης

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε